Cartes de score Kaligunak 2019/2020

12_09_19-Feuille de match SOJUELA_RIOJA ALTA 17_09_2019-Feuille de match ZUIA_MOLIETS 20190918- Feuille de match SOJUELA_BASOZABAL 1_10_19-Feuille de match ZUIA_BASOZABAL
1_10_19-Feuille de match RIOJA ALTA_SEIGNOSSE 2_10_19-Feuille de match SOJUELA_SEIGNOSSE 09_10_2019-Feuille de match BASOZABAL_MOLIETS 20191015-Feuille de match RIOJA ALTA_MAKILA
16_10_2019-Feuille de match SOJUELA_MAKILA 22_10_19-Feuille de match ZUIA_ARCANGUES 22_10_19-Feuille de match SEIGNOSSE MOLIETS 29_10_19-Feuille de match Zuia-Makila martes 29-oct-2019
27_11_19-Feuille de match Basozabal_Makila 04_12_19-Feuille de match ARCANGUES_MOLIETS 17_01_20- Feuille de match SOJUELA_ZUIA (1)
15_01_20-Feuille de match BASOZABAL_ARCANGUES04_12_19-Feuille de match ARCANGUES_MOLIETS